โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

                เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม  สอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการ  ศักยภาพ และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่
                 1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                 1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 1.3  ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการเกษตร
                 2.1  ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 2.2  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำและเพิ่มรายได้
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
                 3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์
                 3.2  ส่งเสริมการพัฒนาด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  และสตรี
                 3.3  การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
                 3.4  การป้องกันและปรามปราบยาเสพติด

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                 4.1  สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
                 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา
                 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย
                 4.4  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น              
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
                 5.1  การพัฒนาระบบบริหารงานของ อบต.
                 5.2  ส่งเสริมการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                 5.3  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

 

OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,003
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 56
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 5 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.