หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

                เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม  สอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการ  ศักยภาพ และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่
                 1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                 1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 1.3  ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการเกษตร
                 2.1  ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 2.2  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำและเพิ่มรายได้
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
                 3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์
                 3.2  ส่งเสริมการพัฒนาด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  และสตรี
                 3.3  การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
                 3.4  การป้องกันและปรามปราบยาเสพติด

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                 4.1  สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
                 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา
                 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย
                 4.4  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น              
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
                 5.1  การพัฒนาระบบบริหารงานของ อบต.
                 5.2  ส่งเสริมการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                 5.3  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 231,172
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.