ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
ถามตอบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บไซต์ต่างๆ
เว็บไซต์ อปท.

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ประทัดบุ จัดกิจกรรม "BIG CLEANNING DAY บุรีรัมย์เมืองสะอาด สู่ความรื่นรมย์" บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ และเส้นทางการจราจร สถานที่สาธารณะ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้ดำเนินการมอบเช็คเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 9 ราย โดยมีท่านนายก วีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนประทัดบุ เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์เก็บข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ   วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ บ้านโคกสัมพันธ์  หมู่ที่ 2 ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ **วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการปฏืบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศุนย์
วันที่1ก.พ.2567  อบต.ประทัดบุ โดย นายกวีระชัย  เอี่ยมประโคน  นางทิพวรรณ  พึ่งป่า ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ อสม.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต. จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้พิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการมีควมรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลคนพิการที่ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อฟื้นฟูสมรรภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผุู้พิการให้ดียิ่งขึ้น
วันที่  30  ธันวาคม  2566  นายวีระชัย  เอี่ยมประโคน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  เจ้าหน้าที่ อบต.ประทัดบุ  และประชาชนตำบลประทัดบุ  ได้ร่วมเดินขบวนแห่เทศกาลข้าวมะลิหอม  ปลาจ่อมกุ้ง  ชมทุ่งนกประโคนชัย  ประจำปี พ.ศ. 2567  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
วันพุธที่ 20 ธ.ค.66  เวลา 14.00 น.นายกิติพัฒน์  กะวัง นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านยั่งยืนพร้อมด้วยนาย ทองดำ  ลึกประโคน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย นายโสภณ สุขสำราญ ปลัดอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ณ วัดบ้านปะทัดบุ ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย โดยมี นายวีระชัย  เอี่ยมประโคน  นายก อบต.ประทัดบุ นายอุทัย สุดประโคน กำนันตำบลประทัดบุ ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลประทัดบุ นาง ทิพวรรณ พึ่งป่า ผ.อ.รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทีมงานราชสีห์ ต.ประทัดบุ และ ประชาชนในพื้นที่บ้านโคกสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ โดยครั้งนี้ได้ออกเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านยั่งยืนในเขตพื้นที่หมู่2 บ้านโคกสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4รายๆ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสมสวย แก้วบุตรดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองกระต่าย   
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้มอบหมายให้ นายสมสวย แก้วบุตรดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้กับคนพิการผู้ดูแลคนพิการในเขตตำบลประทัดบุ อสม. และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจิตของคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้จัดโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๔ "อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น" การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ในห้วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖
วันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ประทัดบุ ได้จัดประชุมประชาคม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง การบริหารกิจการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1 บ้านประทัดบุ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัมพันธ์ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะแบก ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านโจด ที่ทำการกำนันตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 4 บ้านกระสัง ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกะลอ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกระต่ายตาย ศาลาสันติสุข หมู่ที่ 8 บ้านหินกอง ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  - เวลา 14.00 น. งานป้องกันฯและงานสาธารณสุข พนักงานดับเพลิงและกู้ชีพ จำนวน 8 นาย เข้าร่วมงานการปฏิบัติการ kick off ณ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย - เวลา 15.30 น. นายกวีระชัย เอี่ยมประโคน หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัด อบต.ประทัดบุ นางปิยรัตน์ สุขบรรณ์ ได้นำกำลังพลจากงานป้องกันฯและงานสาธารณสุขจำนวน 10 นาย นำโดย พันจ่าเอกศิริชัย พรรัมย์ นักป้องกันฯ พนักงานป้องกันและพนักงานดับเพลิง 4 นาย พนักงานกู้ชีพ 4นาย ร่วมกับ กำนันอุทัย สุดประโคน และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สายตรวจตำบล รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ร่วมตั้งจุดตรวจตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกอบต.ประทัดบุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ประทัดบุ กำนันตำบลประทัดบุ นางทิพวรรณ พึ่งป่า ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1-8 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลประทัดบุ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในเขตอำเภอประโคนชัยจัดกิจกรรม ทำบุญถวายเพลพระธรรมะสัญจร ณ วัดบ้านหินกอง ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกอบต.ประทัดบุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ประทัดบุ คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ตำบลประทัดบุ นายอุทัย สุดประโคน กำนันตำบลประทัดบุ ปลัดโสภณ สุขสำราญ ปลัดอำเภอประโคนชัย นางทิพวรรณ พึ่งป่า ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1-8 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลประทัดบุ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในเขตอำเภอประโคนชัยจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน "ณ วัดบ้านประทัดบุ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันบริเวณวัดบ้านประทัดบุและมอบให้หมู่บ้านนำไปปลูกตามโครงการดังกล่าวต่อไปคะ
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลประทัดบุ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในกิจกรรม "อำเภอประโคนชัยพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยไปวัด เติมบุญ ทำความดี วีถีพอเพียง"    ณ  วัดเขาหินกอง บ้านหินกอง หมู่ที่ 8 ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 9 - 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น. นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโ่ครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1 บ้านประทัดบุ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัมพันธ์ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะแบก ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านโจด ที่ทำการกำนันตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 4 บ้านกระสัง ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกะลอ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกระต่ายตาย ศาลาสันติสุข หมู่ที่ 8 บ้านหินกอง
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ นำโดยท่านนายกวีระชัย เอี่ยมประโคน ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ วัดประชาสมนึก ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยได้รับความเมตตาธรรมจาก พระครูธวัชปิยาจาร เจ้าอาวาสวัดประชาสมนึก ท่านได้บรรยายธรรมให้ความรู้ในด้านธรรมมะ ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคนได้ใช้หลักธรรมใน การครองตน ครองคนและครองงานร่วมกัน
  วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้ประชุมปรึกษาหารือการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรัรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบลประทัดบุ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหัวตะแบก หมู่ที่ 3  
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00  น. นายวีระชัย  เอี่ยมประโคน นายก  อบต.ประทัดบุ พร้อมด้วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ วัดบ้านปะทัดบุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองตะหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีทางศาสนาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00  น. นายวีระชัย  เอี่ยมประโคน นายก  อบต.ประทัดบุ พร้อมด้วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาศูนย์เด็กปลอดภัย  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)เด็กสวมหมวกกันน็อกนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าและตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน เห็นความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อก ทั้งนี้ นายวีระชัย  เอี่ยมประโคน นายก  อบต.ประทัดบุ ได้มอบหมวกกันน็อกให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐในการรณรงค์ให้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อำนาจหน้าที่
ระเบียบและกฎหมาย
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 44.210.149.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,140,010
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฏิทิน
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 12 เมษายน 2567
ข้อบัญญัติประปาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
      
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : saraban_06310716@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.