โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
ลิงค์  
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหินกอง

                 นายพูน  ลัทธิวาจา   ประธานกลุ่มและนายธนพร   ช้างเพชรมีความสนใจในเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเนื่องจากประสบปัญหาต้นทุนการเกษตรที่สูงเพราะปุ๋ยเคมีราคาแพง  ที่สำคัญการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงพยายามศึกษาหาความรู้โดยการเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานต่างๆที่จัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ   จากนั้นได้ทดลองปฎิบัติจนประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบ ให้แก่ชาวบ้านใกล้เคียงในการลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกข้าว  พืชไร่      ไม้ผลและพืชผักสวนครัว  โดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทน

                กลุ่มจะเน้นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงเรื่อยๆ ( ใช้ควบคู่กันไประหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี)   ประมาณ 3-5  ปี  เพื่อคงปริมารของผลผลิตแต่ลดต้นทุนการผลิต  จากนั้นจึงจะเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์                 ชีวภาพ   100  เปอร์เซ็นต์

                กลุ่มได้ตั้งเป้าหมายในการที่จะขยายกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยจากในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อให้ตำบลประทัดบุเป็นตำบลที่ผลิตข้าวอินทรีย์

 

                วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์

3. เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี

4. เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม / ชุมชน

5. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม / ชุมชน

6. เพื่อถ่ายทอดวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพรูปแบบต่างๆ

7. เพื่อขยายเครือข่ายการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 

                ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ     

1. สามารถลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

2. บำรุงดิน โดยช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารให้กับพืชรวมถึงปรับสภาพสมดุลของธาตุอาหารในดิน

3. ช่วยลดปริมาณของเชื้อราสาเหตุของโรคพืชบางชนิดในดิน เพิ่มความต้านทานโรคของพืช

4. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.220.231.235
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,705
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.