Hacked by Dex7Sec

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
ลิงค์  
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหินกอง

                 นายพูน  ลัทธิวาจา   ประธานกลุ่มและนายธนพร   ช้างเพชรมีความสนใจในเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเนื่องจากประสบปัญหาต้นทุนการเกษตรที่สูงเพราะปุ๋ยเคมีราคาแพง  ที่สำคัญการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงพยายามศึกษาหาความรู้โดยการเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานต่างๆที่จัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ   จากนั้นได้ทดลองปฎิบัติจนประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบ ให้แก่ชาวบ้านใกล้เคียงในการลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกข้าว  พืชไร่      ไม้ผลและพืชผักสวนครัว  โดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทน

                กลุ่มจะเน้นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงเรื่อยๆ ( ใช้ควบคู่กันไประหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี)   ประมาณ 3-5  ปี  เพื่อคงปริมารของผลผลิตแต่ลดต้นทุนการผลิต  จากนั้นจึงจะเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์                 ชีวภาพ   100  เปอร์เซ็นต์

                กลุ่มได้ตั้งเป้าหมายในการที่จะขยายกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยจากในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อให้ตำบลประทัดบุเป็นตำบลที่ผลิตข้าวอินทรีย์

 

                วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์

3. เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี

4. เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม / ชุมชน

5. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม / ชุมชน

6. เพื่อถ่ายทอดวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพรูปแบบต่างๆ

7. เพื่อขยายเครือข่ายการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 

                ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ     

1. สามารถลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

2. บำรุงดิน โดยช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารให้กับพืชรวมถึงปรับสภาพสมดุลของธาตุอาหารในดิน

3. ช่วยลดปริมาณของเชื้อราสาเหตุของโรคพืชบางชนิดในดิน เพิ่มความต้านทานโรคของพืช

4. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.230.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 596,501
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.