ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
ถามตอบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เว็บไซต์ต่างๆ
เว็บไซต์ อปท.

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

                วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาองค์กร    เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้      การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของ    องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ    คือ     “น้อมนำการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ทำงานเป็นทีมแบบการมีส่วนร่วม  สร้างความเข้มแข็งในชุมชน”

 
พันธกิจ

1.พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล  ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

2.ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
3.ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมและดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
4.พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  เพิ่มศักยภาพของชุมชน
 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

“การท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรม    สร้างคุณภาพชีวิตดี

มีหลักธรรมาภิบาล    บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์  มุ่งจะบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ  โปร่งใส  มีคุณภาพ  ทั้งการประสานงานและการบริการ  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการบริการประชาชนทุกระดับ  ที่ครอบคลุมทุกด้านด้วยคุณภาพ  เพื่อบรรลุปณิธานนี้เราจะดำเนินภารกิจ  ดังนี้

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงาน ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงาน  ส่งเสริม พัฒนา  สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน
4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงาน  ส่งเสริม   พัฒนา   สนับสนุน   อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   จารีต   ประเพณี   วัฒนธรรมพื้นบ้าน   ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรม   การลงทุนและการพานิชยกรรมของจังหวัด
5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงาน  ส่งเสริม  พัฒนา   สนับสนุน  การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงาน   ส่งเสริม   พัฒนา    สนับสนุน   การลงทุนขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

 
1.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

                1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว

                1.2 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย
                1.3 พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
                1.4  พัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับการท่องเที่ยว
 
2.ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการเกษตร
                2.1 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  แก้ไขปัญหา ความยากจน
                2.2  พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร 
                2.3  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
                2.4  ส่งเสริมการผลิตในระดับครัวเรือนอย่างมีมาตรฐาน
                2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
                2.6  พัฒนาแหล่งน้ำรองรับชุมชน
                2.7  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการเกษตรอินทรีย์
                2.8  ส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน
 
3.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                3.1 พัฒนาบุคคลากร

                3.2 ยึดหลักธรรมาภิบาล

                3.3 ส่งเสริมการศึกษา  ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

                3.4 ส่งเสริมการกีฬา

                3.5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

                3.6 ส่งเสริการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                3.7ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตระดับครอบครัวและชุมชน
                3.8พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้น
 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์

“เป็นสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีบ้านเมืองน่าอยู่

และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยะธรรมขอม

พันธกิจ

                สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร  โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตร  การยกระดับสิ้นค่าชุมน  การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพการศึกษา  การสาธารณสุข  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์

1.  ยุทธศาสตร์สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                1.1  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
                1.2  ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ
                1.3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และความเข้มแข็งของชุมชน
                1.4  ส่งเสริมด้านการตลาด

2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

                2.1  การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ
                2.2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                2.3  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
                2.4  ส่งเสริมความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
                3.1  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
                3.2  พัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
                3.3  พัฒนาสินค้าและการบริการการท่องเที่ยว

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อำนาจหน้าที่
ระเบียบและกฎหมาย
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.48.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 642,425
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฏิทิน
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 2021 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มิถุนายน 2567
ข้อบัญญัติประปาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์