โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประทัดบุ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประทัดบุเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ   โดยมีอบต.ประทัดบุ เป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือก  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

(๒) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(๓) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

            (๔) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            (๕)  เพื่อให้ประชาชน / ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง สามารถป้องกันไม่ให้โรคลุกลามรุนแรงมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน

โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์   โครงการป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง  โครงการคัดกรองและลอกตาต้อกระจก   โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน     โครงการ รร.อสม.เพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรม อสม.ตำบลประทัดบุ   โครงการอาหารปลอดภัย 

OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,032
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 56
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 5 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.