โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประทัดบุ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประทัดบุเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ   โดยมีอบต.ประทัดบุ เป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือก  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

(๒) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(๓) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

            (๔) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            (๕)  เพื่อให้ประชาชน / ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง สามารถป้องกันไม่ให้โรคลุกลามรุนแรงมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน

โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์   โครงการป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง  โครงการคัดกรองและลอกตาต้อกระจก   โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน     โครงการ รร.อสม.เพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรม อสม.ตำบลประทัดบุ   โครงการอาหารปลอดภัย 

ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 152,409
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
อบต.ในเครือข่าย

บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.