โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     คู่มือ 
คู่มือ
คู่มือ  
     คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.ประทัดบุเปิดอ่าน
     คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544เปิดอ่าน
     คู่มือตอบข้อหารือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     คู่มือการตรวจแนะนำ/ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร"เปิดอ่าน
     คู่มือผู้บริหารการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อัพเดท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559)เปิดอ่าน
     คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อัพเดท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559)เปิดอ่าน
     โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางปฏิบัติการปรับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต. รับรองเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2557เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส้วนตำบลประทัดบุเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     มาตรฐานการบริการสาธารณะเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     คู่มือการลดใช้กระดาษเปิดอ่าน
     มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานเปิดอ่าน
     คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ฉบับ พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.220.231.235
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,738
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.